A A A

Požadavky na nemovitost

Aktuální výzva v programu Nová zelená úsporám se vztahuje pouze na výstavbu a rekonstrukce rodinných domů.

Nelze žádat o podporu na udržovací práce či změnu dokončené stavby, výměnu či změnu opatření, které již bylo podpořeno z programu Ministerstva, Fondu nebo z dalších veřejných zdrojů.

Podporu v rámci Programu lze čerpat pouze na rodinné domy, jejichž celková energeticky vztažná plocha po realizaci podporovaných opatření nepřesáhne 350 m2.

Maximální úhrnná výše podpory pro jeden subjekt je stanovena na 5 mil. Kč za celou dobu trvání Programu.

Směrnice upravuje zvláštní pokyny pro budovy s výskytem azbestu a pro ochranu hnízdišť rorýse obecného a úkrytů netopýrů.

Rodinný dům (dále také „RD“) je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví; rodinným domem se nerozumí jiné stavby, např. určené pro rodinnou rekreaci nebo průmyslové stavby, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Obálka budovy je ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu. Plocha obálky budovy se stanoví z vnějších rozměrů a uvažuje se v energetických výpočtech. Plocha konstrukce je plocha konkrétní konstrukce daného typu tvořící část obálky budovy uvedená v m2 (zvlášť stěna, okno, střecha, strop apod.).

Hlavní zdroj tepla na vytápění je zdroj, který zajišťuje největší podíl dodávky tepla pro vytápění budovy za celý rok vzhledem k případným ostatním zdrojům.