A A A

Oprávněný žadatel

Podmínky, které musí žadatel splnit:

 • žadatel musí být vlastníkem rodinného domu, který bude předmětem žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám;
 • žadatel musí být osobou podléhající daňové povinností (daň z nemovitosti) ve vztahu k rodinnému domu, který bude předmětem žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám;
 • žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba;
 • součástí žádosti o dotaci je souhlasné prohlášení ostatních vlastníků předmětné nemovitosti (s ověřenými podpisy těchto spoluvlastníků);
 • žadatel musí být vlastníkem bankovního účtu, na který bude přidělená dotace převedena (doklad o vlastnictví bankovního účtu je součástí žádosti o dotaci).

 


Povinnosti oprávněného žadatele:

 • prokázat bezdlužnost vůči orgánům veřejné správy, a to formou čestného prohlášení, které bude součástí žádosti o podporu;
 • musí zajistit projednání svého záměru s místně příslušným stavebním úřadem a předložit stanovisko tohoto stavebního úřadu (neplatí pouze pro výměnu zdroje vytápění, vztahuje se však na umístění solárních panelů);
 • zajistit technický dozor stavby, pro všechna opatření týkající se zateplení obálky budovy, závěrečná zpráva odborného technického dozoru je součástí podkladů pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace;
 • pro realizaci opatření využít dodavatele, který je registrovaný v Seznamu odborných dodavatelů a výrobky, které jsou registrovány v Seznamu výrobků a technologií (neplatí pouze pro podoru výstavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností);
 • umožnit kontrolu v místě realizace opatření, a to v průběhu administrace žádosti o dotaci a následně i po dobu udržitelnosti projektu (10 let ode dne podpisu smlouvy);
 • dbát na dodržování podmínek ochrany hnízdišť rorýse obecného a úkrytů netopýrů v průběhu realizace opatření;
 • písemně informovat poskytovatele dotace o všech změnách v údajích, které jsou uvedeny v dokumentaci o poskytnuté dotaci, a to po celou dobu udržitelnosti projektu (10 let ode dne podpisu smlouvy), např. o změně trvalého bydliště žadatele, o převodu dotčené nemovitosti, která byla předmětem dotace apod. Změna podmínek bez souhlasu poskytovatele dotace, opravňuje poskytovatele k odstoupení od smlouvy.


Velice přísně je upravena možnost převodu vlastnického práva k nemovitosti v době od podání žádosti o dotaci do doby proplacení dotace (v tomto případě prakticky dochází ke ztrátě nároku na proplacení dotace) a případ úmrtí žadatele před proplacením dotace (nárok, který přechází na oprávněného dědice je doprovázen značnou administrativní zátěží).