A A A

Vyúčtování

Před uzavřením Smlouvy mezi žadatelem a Fondem musí žadatel prokázat, že realizace opatření, na která žádal podporu, byla řádně dokončena v souladu s žádostí, Krycím listem technických parametrů a s Fondem schváleným odborným posudkem. (Připomínám, že rozhodnutí žadatele o změnách paramatrů v průběhu realizace je značně rizikové).

Žadatel předkládá Fondu dokumenty prokazující ukončení realizace podporovaných opatření nejpozději do data konce účinnosti Rozhodnutí. Konečným datem pro vyúčtování všech žádostí o dotace z programu je pondělí 15.9.2014.

Dokumenty se předkládají v listinné podobě v jednom vyhotovení, a to v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak. V případě, že jsou doklady předkládány v jiném jazyce než českém nebo slovenském, je žadatel povinen doložit také jejich úřední překlad.

Přílohy vyúčtování dotace:

 • Soupis všech faktur souvisejících s realizací podporovaných opatření.
 • Faktury za realizaci provedeného opatření - musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele a musí obsahovat jednoznačné označení nemovitosti, ke které se vztahují.
 • Doklad o ukončení realizace - předávací protokol nebo o protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu, kolaudační souhlas, resp. písemné potvrzení příslušného stavebního úřadu o tom, že žadatel oznámil svůj záměr zahájit užívání stavby a že příslušný stavební úřad užívání stavby nezakázal.
 • Potvrzení o úhradě faktur - výpis z bankovního účtu nebo pokladní příjmový doklad o zaplacení v hotovosti.
 • Soupis provedených prací - k jednotlivým fakturám nebo souhrnně, náležitosti dle vzoru uvedeného na internetových stránkách Programu.
 • Závěrečná zpráva odborného technického dozoru - pouze pro oblast podpory A.
 • Dokumenty k veřejné podpoře - pouze jsou-li naplněny znaky veřejné podpory.
 • List vlastnictví k novostavbě - pouze u oblasti podpory B, ne starší 90 dní.
 • Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) – pouze u žádostí v oblasti podpory B a podoblasti podpory C.4.
 • Aktualizovaný krycí list technických parametrů – pouze pokud nebyly všechny požadované údaje vyplněny již při podání žádosti.
 • Pro oblast podpory D - faktury za zhotovení odborného posudku nebo jeho části, za provedení odborného technického dozoru nebo za provedení měření průvzdušnosti obálky budovy a potvrzení o úhradě faktury.


Podrobné informace k přílohám žádosti o proplacení dotace z programu Nová zelená úsporám jsou upraveny v příloze č. II/9 Směrnice MŽP č. 9/2013.