A A A

Žádost o dotaci

Žádost o dotaci z programu Nová zelená úsporám se nejprve eviduje v elektronické podobě. Evidence žádosti se uskuteční úspěšným vložením řádně vyplněného elektronického formuláře do informačního systému a vložením verifikačního kódu, který bude Fondem zaslán na e-mailovou adresu, uvedenou v elektronické žádosti.

Evidence žádosti nebude umožněna, pokud dojde k vyčerpání alokovaných finančních prostředků pro danou oblast podpory.

Povinné přílohy žádosti o dotaci:

Veškeré dokumenty jsou Fondu předkládány v listinné podobě v jednom vyhotovení, a to v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak. V případě, že jsou doklady předkládány v jiném jazyce než českém nebo slovenském, je žadatel povinen doložit také jejich úřední překlad.

 

 • Formulář žádosti o podporu - výtisk formuláře z elektronického systému opatřený vlastnoručním podpisem žadatele.
 • Čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele vůči orgánům veřejné správy.
 • Doklad o projednání stavebního záměru s místně příslušným stavebním úřadem.
 • List vlastnictví k nemovitosti - ne starší 90 dní.
 • Doklad o právní subjektivitě – pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících v oblasti poskytování bydlení, ne starší 90 dní.
 • Plná moc s ověřenými podpisy zmocnitele i zmocněnce – pouze v případě, že je žadatel při vyřizování žádosti zastupován třetí osobou.
 • Souhlasné prohlášení spoluvlastníků – pouze v případě, že žadatel není jediným vlastníkem předmětné nemovitosti zapsaným v listu vlastnictví.
 • Odborný posudek – dle specifikace Přílohy č. II/10.
 • Krycí list technických parametrů a výkaz výměr – vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického posudku.
 • Dokumenty k veřejné podpoře – pouze jsou-li naplněny znaky veřejné podpory.
 • Doklad o vlastnictví bankovního účtu.


Pro podporu v oblasti D:

 

 • Kopie oprávnění zpracovatelů ke zpracování jednotlivých částí odborného posudku.


Podrobné informace k přílohám žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám jsou upraveny v příloze č. II/8 Směrnice MŽP č. 9/2013.