A A A

Zadavatelé pozor na povinné uveřejňování

 

5.4.2012

Novela zákona o veřejných zakázkách přináší řadu inovací, ale považuji za nutné upozornit zejména na § 147a, který přináší novou povinnost veřejných zadavatelů zvěřejňovat na svém profilu zadavatele nejen text uzavřených smluv včetně všech dodatků, ale i výši skutečně uhrazené ceny a zejména seznam všech subdodavatelů, kterí se účastnili realizace veřejné zakázky (min. 10% hodnoty, ale často i 5%). Tato nová povinnost se vztahuje na smlouvy uzavřené po 1.4.2012, tedy i na veřejné zakázky vypsané před účinností této novely.

 

Z výše uvedeného důvodu doporučuji všem zadavatelům, aby si tuto novou povinnost písemně ošetřili u organizátorů zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. a ujistili se, že vybraný dodavatel jim ve stanoveném termínu poskytne potřebný seznam subdodavatelů, ještě před podpisem smlouvy.

Nesplnění povinnosti uveřejnění podle zákona je správním deliktem, za který se uloží pokuta do 20mil. Kč.