A A A

Archiv

Archiv starších článků

 • Příjem žádosti v Nové zelené úsporám pozastaven

  29.11.2013
  Státní fond životního prostředí pozastavil příjem žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám.

 • Informace o Nové zelené úsporám

  9.7.2013
  Pro všechny zájemce o dotaci z programu Nová zelená úsporám jsme připravili přehled požadavků a podmínek programu, které jsou upraveny ve Směrnici MŽP č. 9/2013, jejích přílohách a v 1. výzvě MŽP k tomuto programu.

 • Vyšetřovací pravomoci ÚOHS

  30.6.2013
  Působíte-li na poli veřejných zakázek, můžete se nečekaně setkat s kontrolou ÚOHS, a to nejen v obchodních prostorách Vaší společnosti. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může za tímto účelem překvapit soutěžitele neohlášenou kontrolou, při které má oprávnění zajistit jakékoliv důkazy a to i v domácnostech statutárních orgánů společností.

 • Technická novela ZVZ

  21.5.2013
  Technická novela zákona o veřejných zakázkách již postopila do připomínkového řízení. Návrh připravilo MMR a jeho obsahem jsou následující úpravy zákona:

 • Zastoupení zadavatele v řízení - NERISKUJTE

  Podle kontrolních orgánů měli zadavatelé již dostatek času pro nastudování pravidel zadávání veřejných zakázek a proto jsou kontroly stále přísnější. V praxi je ale zřejmé, že tento čas využili lépe dodavatelské společnosti k nastudování "obraných i útočných technik" vyostření konkurenčních bojů. I ta nejjednodušší veřejná zakázka se tak může stát noční můrou zadavatele.

 • Nová zelená úsporám - stále jen teorie

  10.5.2013
  SFŽP zavedlo pro nový program samostatnou webovou stránku, ale žádné konkrétní podmínky čerpání dotací stále nejsou k dispozici.

 • Novela zákona o veřejných zakázkách

  26.3.2013
  Neustálá diskuse o nutnosti novelizace ZVZ byla dnes podpořena vyjádřením ministra Jaknovského. MMR skutečně pracuje na další "technické novele" zákona, která by měla být přeložena ke schválení na konci tohoto roku.

 • Nová zelená úsporám má zpoždění

  12.3.2013
  Podle harmonogramu spuštění programu, který byl vyhlášen v listopadu 2012, měly být již nyní k dispozici podmínky programu Nová zelená úsporám.

 • Vzdělávání ve veřejných zakázkách

  5.1.2013

  Připravujeme pro všechny zájemce školení v oblasti zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Podrobnosti najdete v nově zřízené sekci těchto webových stránek.


  Otestujte své skutečné znalosti zákona zde.

 • Důležité rozhodnutí ÚOHS

  Na vědomí zadavatelům předkládáme důležité rozhodnutí ÚOHS z listopadu 2012, které řeší problematiku zastupování zadavatele třetí osobou.

 • Nová zelená úsporám

  28.11.2012

  První ucelená prezentace SFŽP ukázala hrubé obrysy nového programu Zelená úsporám, který by se měl rozběhnout v příštím roce. Pro rychlou orientaci jsme pro vás zřídili zvláštní záložku k programu v sekci "Služby".

 • PENB - prováděcí předpis k výpočtu

  20.11.2012

  Předpokládáme, že PENB v souladu s novou legislativní úpravou bude možné začít zpracovávat až v průběhu prvního čtvrtletí 2013. Důvodem je chybějící prováděcí předpis k zákonu.

  PENB zpracovaný podle stávající metodiky bude mít platnost rovněž 10 let.


 • Rozšířená rozhodovací praxe ÚOHS v oblasti zdravotnictví

  9.10.2012

  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přezkoumal další veřejné zakázky ve složitém odvětví zdravotnictví. Kromě pochybení v organizaci konkrétních veřejných zakázek je nyní k dispozici i postoj úřadu ke smlouvám, kterým nepředcházelo žádné zadávací řízení.

   

 • Kontroly v programu Zelená úsporám

  25.7.2012

  Příjemci dotací z programu Zelená úsporám, kteří byli vybrání k provedení dohlídky na místě se nemusí ničeho obávat.

 • Odůvodnění veřejných zakázek - prováděcí předpis

  V souladu s dopracovaným prováděcím předpisem k § 86 a § 156 zákona o VZ jsou veřejní zadavatelé povinní odůvodňovat své podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Vyhláška č. 232/2012 Sb. upravuje podrobně všechny povinnosti uveřejnění a obsahuje rovněž vzorové formuláře.

 • Prováděcí předpis - obchodní podmínky §46d ZVZ

  Navzdory pracovnímu návrhu prováděcího předpisu k §46d ZVZ, který upravuje rozsah povinných Obchodních  podmínek  pro veřejné  zakázky na stavební práce, je finální podoba vyhlášky č. 231/2012 Sb. velice stručná a obecná. Podrobnější rozpracování ovšem  zaznamenal  §  44  odst. 4  zákona,  který  definuje  podrobnosti  vymezení předmětu  VZ  na stavební  práce, rozsah  soupisu stavebních prací a výkaz výměr.

 • Prováděcí předpis - uveřejňování dokumentů a Profil zadavatele

  3.5.2012

  Pro potřeby všech zadavatelů byl Ministerstvem pro místní rozvoj uveřejněn prováděcí předpis definující povinnost uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. Úplné znění této vyhlášky č. 133/2012 naleznete ve Sbírce předpisů na:

   

  http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/12-133.htm

   

  Kromně podrobných požadavků na náležitosti Profilu zadavatele definuje tato vyhláška též rozsah zveřejňovaných informací, strukturu údajů a také povinost zadavatelů, aby všechny dokumenty a informace, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, byly bezplatně (a nepřetržitě) veřejně přístupné po dobu nejméně 5 let od jejich uveřejnění. V souvislosti s touto novou povinností bych ráda upozornila na §85 zákona, který definuje náležitosti Písemné zprávy zadavatele, kterou je zadavatel povinen zveřejnit o každé veřejné zakázce!

 • Zadavatelé pozor na povinné uveřejňování

  5.4.2012

  Novela zákona o veřejných zakázkách přináší řadu inovací, ale považuji za nutné upozornit zejména na § 147a, který přináší novou povinnost veřejných zadavatelů zvěřejňovat na svém profilu zadavatele nejen text uzavřených smluv včetně všech dodatků, ale i výši skutečně uhrazené ceny a zejména seznam všech subdodavatelů, kterí se účastnili realizace veřejné zakázky (min. 10% hodnoty, ale často i 5%). Tato nová povinnost se vztahuje na smlouvy uzavřené po 1.4.2012, tedy i na veřejné zakázky vypsané před účinností této novely.

 • Nové žádosti v programu Zelená úsporám

  9.3.2012

  Státní fond životního prostředí přijme v temínu od 1.4.2012 do 30.6.2012 žádosti o dotace, které prošly před uzavřením programu kontrolou na SFŽP, ale nakonec nebyly přijaty k adminisraci v bance. Jedná se o dokumentace, které maji žadatelé zapečetěny v obálkách SFŽP. Nejedná se tedy o obnovu příjmu nových žádostí.

 • PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy

  11.2.2012

  V souvislosti s novelou zákona o hospodaření energií, která je momentálně ve schvalovacím procesu, a která od 1.1.2013 zavede povinnost pro všechny majitele nemovitostí informovat o energetických nárocích nemovitosti, kterou pronajímají, nebo nabízí k prodeji, zajišťujeme kompletní servis a zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy.

 • Program rozvoje venkova - průběžné výsledky

  Dne 10.2.2012 byly zveřejněny průběžné výsledky hodnocení 14. kola příjmu žádostí o dotace z PRV. Všem úspěšným žadatelům gratulujeme.

 • Ukončení programu Zelená úsporám

  Všechny žadatele o dotaci z programu Zelená úsporám upozorňujeme, že vyúčtování schválené dotace lze předložit nejpozději do 30.6.2012. Vzhledem k tomu, že toto datum bylo SFŽP vyhlášeno jako konečné, doporučujeme všem žadatelům, kteří zajišťují vyúčtování své dotace samostatně, aby si při každé konzultaci na SFŽP nebo v příslušné bance zajistili písemný doklad o tom, že konzultace proběhla, včetně soupisu nedostatků, kvůli kterým nebylo vyúčtování přijato.

 • Zelená úsporám - schválené žádosti / smlouvy

  1.8.2011

  Doporučujeme všem žadatelům aby před podpisem smluv řádně kontrolovali obsah smluv se SFŽP. Objevují se chyby v rodných číslech, identifikaci nemovitostí, předmětu podpory a dokonce i ve výši dotace. Přesto, že se většinou jedná o chybu SFŽP může se později tato chyba fatálně projevit při kontrole dotace (vrácení neoprávněně poskytnuté dotace). Opravy údajů sice prodlužují schvalovací proces, ale každopádně doporučujeme mít vše v pořádku.

 • Zelená úsporám - změny / změnový formulář

  27.7.2011

  Pro povádění změn schálených parametrů v programu Zelená úsporám byl zaveden jednotný formulář. Změnu dodavatelů lze jednoduše vyřídit v bance, ke změnám výrobků je někdy bankou požadováno vyjádření SFŽP. Obecně by provedená změna neměla zhoršovat schlálenou hodnotu měrné potřeby tepla pro vytápění (jedná se o interní nařízení SFŽP). Z tohoto důvodu je problematické provést změnu materiálu "k horšímu" nebo vypuštění některého schváleného opatření.

 • Zelená úsporám - změny dodavatelů

  18.4.2011

  Pro povedení změn v Krycích listech žádostí o dotace z programu Zelená úsporám byl zaveden nový systém. Žádost o změnu se nyní předkládá v příslužné bance, dokládá se vyplněným novým Krycím listem (někdy jsou požadována dvě paré). Vyřízení změny může dle sdělení fondu trvat i dva měsíce. O provedení úpravy ovšem žadatel není nijak informován, takže nezbývá než stav kontrolovat průběžně na bezplatné lince programu.

  Proplácení již schválených dotací se dle našich informací začalo rovněž bezdůvodně protahovat.

 • Zelená úsporám - aktuální stav

  8.4.2011

  Dle sdělení SFŽP bude během příštího týdne dokončena finanční analýza programu, následně bude rozhodnuto o výši dotace pro žádosti přijaté před přerušením programu. Další Rada fondu, která by měla schvalovat žádosti o dotace by měla proběhnout ještě tento měsíc. Informace o přidělení dotace budou žadatelům rozesílány na přelomu června a července.

 • Změna telefonního čísla

  Vážení obchodní přátelé, sděluji Vám, že telefonní kontakt +420 775 612 982 byl zrušen.

 • O uzavření Zelené úsporám zatím nebylo rozhodnuto

  Tisková zpráva: 07.02.2011

 • Schválené žádosti - problémy s rozesílanou dokumentací

  10.1.2011

  V současnosti probíhá rozesílání dokládů k žádostem o dotace z programu Zelená úsporám schváleným na 91. Radě fondu v září 2010. Bohužel se objevují problémy s obsahem rozesíláných dokumentů nebo dokonce některé doklady nejsou v dopisech obsaženy. Chyby se objevují i v administraci žádostí bankami. Všem proto doporučujeme, aby důkladně kontrolovali zejména obsah smluv. Zároveň (po rozkliknutí odkazu) nabízíme seznam dokumentů, které by jste měli obdržet:

 • Stav schvalování žádostí v programu Zelená úsporám

  3.1.2011

  Administrace žádostí schválených na 91. Radě fondu v žáří 2010 byla ukončena a v současnosti jsou již příslušné dokumenty rozesílány žadatelům ... gratulujeme všem!

  Na 92. Radě fondu, konané v listopadu 2010, byly zřejmě schváleny pouze žádosti podané v reřimu "po realizaci". Další Rada fondu, plánovaná na 16.12.2010 se nekonala a všechny připravené žádosti byly odsunuty na lednové zasedání. Jednání Rady fondu je plánováno na 11.1.2011.

  Ukončení registrace všech podaných žádostí o dotace je plánováno do konce března 2011.

 • Stav schvalování žádostí v programu Zelená úsporám

  14.12.2010

  Žádosti schválené Radou fondu v září 2010 stále nejsou schváleny zahraničním investorem,  odhad rozesílání smluv na začátku příštího roku trvá.

  K dnešnímu dni stále ještě nejsou informace, které konkrétní žádosti byly schváleny v Radě fondu 11.11.2010, a které byly odsunuty na prosincové zasedání Rady fondu.

  93. Rada fondu se bude konat 16.12.2010, zde by měly být projednány všechny dosud neschválené žádosti, zaregistrované do 24.11.2010.

  Žádosti přijaté fondem v posledním týdnu před přerušením Programu budou dle sdělení fondu registrovány v průběhu prvních třech měsíců příštího roku.

 • Stav schvalování žádostí v programu Zelená úsporám

  25.11.2010

  Žádosti schválené Radou fondu v září 2010 stále nejsou schváleny zahraničním investorem, dle sdělení Fondu pro tento úkon neni stanovený závazný termín a odhad rozesílání smluv byl odsunut na začátek příštího roku.

  V Radě fondu 11.11.2010 byla schválena pouze část žádostí registrovaných v průběhu října. Schválené žádosti jsou ve stejném stavu, jako výše uvedené. Ostatní žádosti budou projednány v následující Radě fondu, která je plánována na druhou polovinu prosince.

  Žádosti přijaté k registraci bankami do přerušení programu budou připraveny ke schválení v prosincové Radě.

 • Stav schvalování žádostí v programu Zelená úsporám

  15.11.2010

  Žádosti schválené Radou fondu v září 2010 dosud nejsou schváleny zahraničním investorem. Potvrzení a smlouvy o poskytnutí dotace budou žadatelům, dle sdělení fondu, rozesílány v průběhu prosince.

  Další Rada fondu zasedla 11.11.2010, k tomuto zasedání doposud nejsou žádné informace.

  Všem žadatelům doporučuji sledovat stav svých žádostí na bezplatné lince fondu 800 260 500.

   

 • Přerušení přijímu žádostí v programu Zelená úsporám pro rok 2010

  29.října 2010 byl přerušen příjem žádostí o dotace z programu Zelená úsporám s tím, že další příjem žádostí bude pokračovat od 1.2.2011.
  Naše pracovní skupina zpracovala a předložila, před přerušením Programu, dokumentace žádostí o dotace ve výši přesahující 32 milionů Kč. Podpora na přípravu dokumentací přesahuje již 2 mil. Kč.

 • Informační manuál k programu Zelená úsporám

  13.9.2010

  Naše pracovní skupina doposud zpracovala dokumentace žádostí o dotace z programu Zelená úsporám ve výši přesahující 24 milionů Kč. Podpora na přípravu dokumentací přesahuje již 1,5 mil. Kč. Nejen pro naše klienty jsme proto připravili informační manuál obsahující pokyny k vyúčtování dotací a shrnutí všech důležitých informací o programu.

 • Úpravy v Zelené úsporám

  9.7.2010
  V průběhu června došlo v Programu Zelená úsporám k několika drobným a dvěma zásadním změnám. Hlavní změnou je rozříření programu na budovy veřejného sektoru. Druhá významná úprava se týká oblasti podpory C - Využití OZE pro vytápění a přípravu teplé vody.

 • Zelená úsporám - příspěvek na pořízení PD

  2.4.2010
  Lhůta pro uplatnění nároku na příspěvek na pořízení projektové dokumentace k žádosti o dotaci v Programu Zelená úsporám byla prodloužena na doubu neurčitou. Výše příspěvku u jednotlivých opatření zůstává nezměněna.

 • Žádosti předložení v Programu Zelená úsporám

  1.4.2010
  V prvním čtvrtletí tohoto roku jsme jménem našich klientů úspěšně předložili žádosti o dotace na rodinné a bytové domy v oblasti A s nárokem na dotaci ve výši 12 184 850,-Kč a v oblasti C s nárokem na dotaci ve výši 675 000,- Kč. Příspěvky na pořízení námi zpracované projektové dokumentace dosáhly 587 000,- Kč.

 • Dotace v programu Zelená úsporám – garance příspěvku na pořízení PD do 31.3.2010

  Rozšířili jsme své zkušenosti s projekty v oblastech A a C, všechny námi podané žádosti byly Státním fondem přijaty bez výhrad. Naše kapacita pro předložení žádostí s garantovaným příspěvkem na pořízení projektové dokumentace se zvýšila na cca 30 projektů.

   

 • Grantová témata pro rok 2010

  9.12.2009
  Pražské městské části vypisují aktuální grantová témata pro rok 2010.

 • Program na podporu výstavby bytů

  27.11.2009
  Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nový program na podporu výstavby bytů.

 • Přípravy projektů v rámci cestovního ruchu

  25.11.2009
  Je nejvyšší čas na zahájení přípravy projektů v rámci cestovního ruchu pro příští rok.