A A A

Důležité rozhodnutí ÚOHS

Jedná se o výtah z Rozhodnutí předsedy ÚOHS ve správním řízení o rozkladu č.j.: ÚOHS-R92/2012/VZ-21190/2012/310/Mše, ze dne 12.11.2012:

V rozkladu zadavatel dále namítl, že provedení zadávacího řízení pro něj zajišťovala společnost Gordion s.r.o., která dle jeho názoru nesla plnou odpovědnost za přípravu a průběh zadávacího řízení.

Zadavatel v rozkladu navrhl, aby společnost Gordion s.r.o. sdělila své stanovisko, proč jako renomovaná společnost postupovala tak, že zadavateli byla uložena správní pokuta.

Stanovisko předsedy Úřadu

Důvody, jež společnost Gordion s.r.o. vedly k nezákonnému postupu při zadávání veřejné zakázky (a na straně zadavatele tak založily odpovědnost za správní delikt) jsou irelevantní. Správního deliktu dle §120 odst.1 písm. a) zákona se může dopustit pouze zadavatel.

... postoj společnosti Gordion s.r.o. k jejímu nesprávnému postupu při zadání veřejné zakázky, by na správnost napadeného rozhodnutí neměl jakýkoliv vliv, neboť to, zda pro zadavatele veřejnou zakázku zorganizovala v rozporu se zákonem úmyslně nebo z nedbalosti, je irelevantní.

Uvádím tento výňatek z Rozhodnutí ÚOHS zejména proto, aby odpovědní pracovníci zadavatelů zvážili důsledky odevzdání pravomocí do rukou vybraných poradců.