A A A

Změna dodavatele

V přílohách žádosti o dotaci musí být uveden dodavatel každého opatření, na které požadujete dotaci. Pro přijetí žádosti je nutné uvést dodavatele již registrované v programu Zelená úsporám.

V průběhu přípravy realizace, po obdržení cenových nabídek nebo z mnoha dalších důvodů může později dojít ke změně vybraného dodavatele.

Pokud je nový dodavatel daného opatření registrovaný v programu (termín jeho registrace není rozhodující), pak se změna dodavatele pouze ohlásí Státnímu fondu ŽP.


Pro potřeby klientů uvádím odkaz na pokyn SFŽP k provádění změn ve schválených projektech a Změnový formulář:

http://www.zelenausporam.cz/soubor-ke-stazeni/16/5038-120124_gis_zmena_v_zadosti_4_1_v4.pdf

http://www.zelenausporam.cz/ke-stazeni/519/5021/detail/formular-zadosti-o-zmenu/