A A A

Základní pojmy

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) - dokument, který hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují, tedy energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. Průkaz energetické náročnosti budovy tvoří protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Protokol prokazující energetickou náročnost budovy obsahuje mimo jiné i energetickou bilanci budovy pro standardizované užívání a bilanci energie dodané, popř. vyrobené budovou nebo z budovy odvedené.  Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G.
PENB podrobně upravuje vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, vydaná podle zákona 406/2006 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy nahradil dříve užívaný „Energetický průkaz budovy“ podle vyhlášky č. 291/2001 Sb., který však hodnotil budovu pouze z hlediska potřeby energie na vytápění.

Energetický audit - soubor činností, jejichž výsledkem je písemná zpráva o energetickém auditu  obsahující informace o  stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a  stanovením  technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.

Energetický posudek - soubor činností, jejichž výsledkem je písemná zpráva o energetickém posudku obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení. Tento energetický posudek můžeme chápat jako účelově a úzce zaměřený energetický audit, díky kterému by mělo dojít k zjednodušení pracnosti zmíněného dokumentu a tím eventuálně i ke snížení jeho ceny.

Energetickou náročností budovy - vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s  užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení.

Budovou - nadzemní stavba včetně její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí; za budovu se může považovat budova jako celek nebo její funkčně či druhově odlišená část, která byla navržena nebo upravena pro samostatné užívání.

Celkovou energeticky vztažnou plochou - vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy. Nově pojem „celková energeticky vztažná plocha“ nahrazuje původní pojem „celková podlahová plocha“.

Větší změnou dokončené budovy - změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.

Obálkou budovy - soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu.

Nákladově optimální úrovní - úroveň požadavků na energetickou náročnost budov nebo jejich prvků, která vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti energií, na údržbu, provoz a likvidaci v průběhu odhadovaného ekonomického životního cyklu; uvažují se také přínosy z úspor energie a zbytková hodnota na konci odhadovaného ekonomického životního cyklu.

Budovou s téměř nulovou spotřebou energie - budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Jedná se o blíže neurčenou hodnotu spotřeby, přičemž tato blízkost se může v jednotlivých zemích různit. U nás se až dosud udávala maximální hodnota spotřeby 15 kWh na 1 m2 za rok. Prakticky se ovšem jedná pouze o hodnotu stanovenou pracovně na vysokých školách.