A A A

Povinnosti

Povinnosti při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její části:

  • předložit možnému kupujícímu nebo nájemci Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) nebo jeho kopii před uzavřením smluv týkajících se koupě nebo nájmu budovy nebo její části,
  • PENB nebo jeho kopie musí být součástí nájemní nebo kupní smlouvy,
  • zajistit, aby ukazatele energetické náročnosti budovy uvedené v PENB byly uvedeny v informačních a reklamních materiálech, týkajících se této budovy.Povinnosti při výstavbě nebo provádění větších změn dokončené budovy:


  • zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB),
  • umístit průkaz PENB v budově podle prováděcího právního předpisu,
  • zajistit posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW. Zpráva o energetickém posudku je součástí PENB.Požadavky na energetickou náročnost budovy nemusí být splněny:

a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
b) u budov úředně chráněných nebo u budov se zvláštní historickou hodnotou, pokud by splnění některých požadavků na energetickou náročnost výrazně změnilo jejich původní charakter nebo vzhled,
c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
d) u stavby pro rodinnou rekreaci,
e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže zprávou o energetickém auditu, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely.