A A A

Podklady pro podání žádosti o dotaci

 

Žádost před realizací opatření 1. dokumentace k provedení opatření, zpracovaná autorizovanou osobou.
2. krycí list, potvrzený autorizovanou osobou.
3. aktuální výpis z katastru nemovitostí
4. formulář souhlasného prohlášení vlastníků nemovitosti
5. plnou moc, v případě, že se při vyřizování žádosti nechá žadatel zastupovat jinou osobou
6. „Žádost o podporu na přípravu a realizaci podporovaných opatření“, včetně „Osvědčení o autorizaci zpracovatele dokumentace k provedení opatření“ a „fakturu za zpracování dokumentace k provedení opatření, včetně potvrzení o úhradě této faktury“.
Žádost po realizaci opatření 7. doklad o ukončení realizace (dodací listy, předávací protokoly, protokoly o vedení do provozu, protokol o předání stavby) ke každému dílčímu opatření.
8. faktury za realizaci opatření, s potvrzením o úhradě
9. vyrozumění o poskytnutí dotace se dokládá pouze v případě dodatečného vyúčtování již schválené žádosti.


Krycí list – obsahuje názvy a kódy použitých certifikovaných výrobků / technologií  včetně vypočtených hodnot prostupu tepla danou konstrukcí a identifikační číslo vybraného dodavatele, pro každé navržené opatření. Krycí list musí být opatřen kulatým razítkem a podpisem autorizované osoby.