A A A

C.2. a C.3. Výměna zdroje vytápění a solární systémy

V této podoblasti je podporována výměna původních zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, jakými jsou nízkoemisní zdroje na biomasu, tepelná čerpadla či plynové kondenzační kotle a instalace solárních termických systémů do rodinných domů.

Při realizaci opatření v této oblasti podpory musí být instalovány pouze materiály, výrobky anebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií (SVT) a musí být provedeno osobou registrovanou v Seznamu odborných dodavatelů (SOD).

Příjemce dotace musí nový zdroj vytápění provozovat a udržovat po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, případně jej vyměnit za zařízení stejného typu, které splňuje podmínky Programu platné v době podání žádosti.

V této podoblasti podpory lze žádat o dotaci pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1 (neplatí pro solární systémy).

Definice:

Hlavní zdroj tepla na vytápění je zdroj, který zajišťuje největší podíl dodávky tepla pro vytápění budovy za celý rok vzhledem k případným ostatním zdrojům.

Zdroj na tuhá fosilní paliva je hlavní zdroj tepla na vytápění budovy, který je určen ke spalování černého uhlí, hnědého uhlí, uhelných briket nebo koksu, a který nedosahuje parametrů pro 3. emisní třídu dle ČSN EN 303-5.

Zdroj na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva je hlavní zdroj tepla na vytápění budovy, který je určen ke spalování mazutu.