A A A

A - zateplení obálky budovy (včetně C.1. a C.4)

V této oblasti podpory jsou podporována opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů, mj. zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí a výměna výplní stavebních otvorů.

Podpora v této oblasti může být poskytnuta pouze na opatření realizovaná na rodinných domech, které byly schváleny k užívání před 1. 7. 2007. (Osobně nevím, jak bude žadatel dokládat splnění této podmínky, zřejmě půjde o parametr, který bude poskytovatel dotace ověřovat až v případě kontroly na místě).

Žadatel je v této oblasti podpory povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.


Při realizaci opatření podporovaných v této oblasti podpory musí být instalovány pouze materiály, výrobky anebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií a opatření musí být realizováno osobou registrovanou v Seznamu odborných dodavatelů.

V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění budovy je na tuhá nebo vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, je žadatel povinen provést jeho výměnu, a to za podmínek stanovených pro podoblast podpory C.1. Žadatel může v rámci tohoto opatření žádat o dotaci na instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (opatření C.4.).


Samostatně jsou upraveny případy, kdy v rámci rekonstrukce dojde k rozšíření energeticky vztažné plochy (přístavba, vestavba). Celková plocha v těchto případech nesmí přesáhnout 350 m2 a rovněž nesmí vzrůst o více než 100%.